תקנון אתר תוצרת בית

תקנון אתר תוצרת בית

התקנון שלנו וכל המידע החשוב כדי לשמור על זכויות המפרסמים והגולשים אצלנו

תקנון אתר תוצרת בית

תקנון השימוש באתר האינטרנט של חברת תוצרת בית בע"מ.

  1. 1.       כללי

1.1   אתר האינטרנט שכתובתו www.tozeretbait.co.il (להלן: "האתר"), הינו האתר של חברת תוצרת בית בע"מ (להלן: "החברה").

1.2   מטרת תקנון זה הינה לשמור על זכויות בעלי העסק המפרסמים באתר (להלן: "המפרסמים") והגולשים העושים בו שימוש, ולמנוע פגיעה בכל אחד מהם.

1.3   הגלישה והשימוש באתר, בתכנים ובשירותים המוצעים בו בכל דרך שהיא הינם בכפוף לתנאים המפורטים בתקנון זה.

1.4   כל הגולש באתר ו/או המפרסם באתר ו/או העושה באתר שימוש כלשהו, בין אם עבורו ובין אם עבור אדם אחר, מאשר ומצהיר בכך כי הוא קרא את הוראות תקנון זה, כי הוא מסכים להן ומתחייב לפעול על פיהן וכי לא תהיינה לו כל טענה ו/או תביעה כנגד החברה ו/או מפעילי האתר בגין השימוש באתר.

1.5   לחברה הזכות לשנות ו/או לתקן את הוראות תקנון זה וזאת לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך במתן התראה מוקדמת על כך למי ממשתמשי האתר מראש (להלן: "שינוי התקנון"). תוקפו של שינוי התקנון יהיה החל ממועד פרסום התקנון המעודכן באתר.

1.6   במידה ומשתמש באתר ייפר את תנאי תקנון זה, תהא לחברה הזכות לחסום את גישתו לאתר, באופן זמני או קבוע.

1.7   השימוש בלשון זכר בתקנון זה הינו לצורכי נוחות בלבד והוראות התקנון יחולו באופן זהה על שני המינים.

1.8   האמור בתקנון זה חל על כל שימוש באתר בין אם הוא נעשה באמצעות מחשב ובין אם הוא נעשה בכל אמצעי תקשורת אחר.

  1. 2.       תנאי השימוש באתר וחובות החלות על המשתמשים בו

2.1כל יוצר או נותן שירותים אשר מופיע באתר עושה זאת על אחריותו הבלעדית.

2.2אין לפרסם באתר כל תוכן הפוגע באדם או גוף כלשהו או בחברה או בשירות אחר.

2.3המפרסמים באתר מצהירים בזאת כי הם יוצרים את מרכולתם או מספקים את שירותם מביתם ו/או חצרם ו/או בבית הלקוח.

2.4 המפרסמים באתר מצהירים בזאת כי הם מודעים לכך שהאתר מהווה אינדקס לבעלי עסקים ונותני שירותים העובדים או יוצרים בביתם בלבד,וכי הם מוותרים בזאת על כל טענה ו/או דרישה מהחברה וממפעילי האתר בנוגע להסרת הפרסום בעניינם במידה והם אינם עומדים בתנאי סעיף זה או בכל אחד מייתר תנאיי תקנון זה.

2.5 המפרסמים באתר מצהירים בזאת כי הם פועלים בניהול עסקם בהתאם לחוק וכי בעצם הפרסום באתר ו/או במתן השירותים ו/או במכירת המוצרים הם אינם מפרים ו/או פוגעים בזכויות של צדדים שלישיים באשר הם.

2.6 המפרסמיםבאתר יכולים להפסיק את הפרסום באתר בכל עת שירצו.

2.7 אין להעתיק או להשתמש בתוכן האתר ללא קבלת אישור בכתב מן החברה מראש.

2.8 האתר רשאי להוריד כל פרסום על פי שיקול דעתו הבלעדי וללא צורך במתן התראה מראש על כך.

2.9 אין לפעול בכל הקשור לפרסום מידע באתר ו/או בכל דרך אחרת באתר בניגוד לחוק כלשהוא.

2.10 אין לעשות כל שימוש באתר למטרות שאינן חוקיות או לקידום ו/או פרסום מטרות שכאלה.

2.11 יש לפעול על פי כל כללי גוגל בכל עניין ודבר הנוגע לאתר.

2.12 על כל המשתמשים באתר חלים כל הכללים הנהוגים בפרסום באינטרנט.

2.13 כל המשתמש בחומר מאתרים אחרים המצוי באתר זה חייב לפעול על פי הכללים ותנאי השימוש באתרים אחרים אלו.

2.14לחברה שמורה הזכות לשלוח למפרסמים באתר וכן לגולשים העושים באתר שימושתוכן פרסומי אשר יישלח לכתובת המייל כפי שזו נמסרה על ידם בעת ההרשמהלאתר.

3. כמות המוצרים שניתן להעלות בעמוד יוצר עומדת על 28 מוצרים לכל יוצר .

  1. 3.       הגבלת אחריות החברה

3.1 האתר מהווה אינדקס לבעלי עסקים ונותני שירותים העובדים או יוצרים בביתם אולם האתר עצמו אינו מהווה אתר למכירות והחברה העצמה אינה מציעה ו/או מספקת ו/או מוכרת מוצרים ו/או שירותים המוצגים באתר.כמו כן, התוכן המוצג באתר הינו אינפורמטיבי בלבד ומטעם המפרסמים באתר ועל כן אינו מהווה המלצה ו/או הצעה לרכישה ו/או מצג חיובי כלשהו מטעם החברה בדברטיב המוצר או השירות ובדבר כדאיות רכישתם.

3.2 החברה ו/או מפעילי האתר אינם אחראים לכל תוכן שמפורסם באתר. כמו כן החברה ו/או מפעילי האתר אינם אחראים לכל הנוגע לאיכות ו/או אמינות ו/או טיב ו/או זמינות המוצרים או השירותים המפורסמים באתרוכן בכל הנוגע לאמינות המפרסמים באתר ונכונות ודיוק הפרטים והמידע שמפרסמים המפרסמים באתר.

3.3 מבלי לגרוע מהאמור בסעיף 3.2 לעיל, החברה לא תהא אחראית לכל נזק ו/או עוגמת נפש ו/או אובדן ו/או הוצאות ו/או הפסדים כאלה ואחרים אשר ייגרמו למי ממשתמשי האתר באופן ישיר או עקיף בשל השימוש באתר;בשל מניעת הגישה לאתר, באופן זמני או קבוע; בשל יצירת קשר עם המפרסמים בו;וכן בשל הזמנת מוצרים או שירותים המפורסמים באתר.

3.4 כל כתבה ו/או המלצה בנוגע לשירות או מוצר הקיימים באתר אינם מהווים מתן אחריות מצד החברה בנוגע למוצר או השירות ו/או בנוגע למפרסם, לרבות אך לא רק בדבר איכותם ו/או טיבם ו/או אמינותם ו/או כדאיות מחירם. עוד מובהר כי החברה, ואו מי מטעמה, אינם אחראים, במישירין או בעקיפין, לטיב השירות ו/או המוצר ו/או התאמתו לשימוש והאחריות על פי כל דין, לרבות חוק האחריות למוצרים פגומים  התש"ם– 1980, הנה באחריות המפרסם בלבד.

3.5 החברה אינה אחראית לאי אילו טעויות ו/או אי דיוקים ו/או השמטת פרטים שנפלו בתכנים המפורסמים באתר.

3.6 בחירתו של משתמש באתר לרכוש מוצר או שירות המפורסמים באתר תהיה על פי שיקול דעתו ובאחריותו בלבד.

3.7בחר משתמש באתר לפנות למי מהמפרסמים באתר ולהיקשר עמו בעסקה לקבלת מוצר או שירות, החברה לא תהיה צד לעסקה שכזו ולא תישא בכל אחריות שהיא באשר לעסקה, בפרט בדבר קיום התחייבויות מי מהצדדים לעסקה ו/או הפרתן.

3.8החברה רשאית על פי שיקול דעתה הבלעדי לשנות באופן מיידי את מראה האתר ו/או מבנהו. לצורך כך ולצורכי תחזוקה אחרים, תהא החברה רשאית לעצור את פעילות האתר כולו ו/או בחלקים ממנו בלבד.

3.9 בעת ביצוע עבודות תחזוקה באתר, תפעל החברה כמיטב יכולתה על מנת להבטיח כי עבודות אלו יבוצעו מבלי לפגוע בצורה משמעותית במפרסמים באתר. בטרם ביצוע עבודות שכאלה תשלח החברה הודעות התראה מתאימות לבתי העסק המפורסמים באתר.

3.10החברה רשאית להפסיק את פעילות האתר וזאת ללא מתן התראה על כך מראש.

3.11החברה רשאית להמחות זכויותיה המנויות בתקנון זה לכל צד שלישי בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.

3.12החברה ו/או מפעילי האתר אינם אחראים לכל נזק שייגרם למחשב או לציוד אלקטרוני אחר של משתמש באתר שייגרמו עקב השימוש באתר בשל וירוסים או מרכיבים זרים אחרים.

  1. 4.       קניין רוחני

4.1 כל דפי האתר והתוכן המופיע בו, בפרט אך לא רק, כל הרשימות ואינדקס העסקים המופיעים באתר, הינם קניינה של החברה או של צדדים שלישיים אשר נתנו הסכמתם לחברה לעשות בהם שימוש ולפרסמם. כל המידע והתכנים שבאתר מוגנים על ידי זכויות יוצרים ו/או זכויות קניין אחרות.

4.2אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, לפרסם, למכור, להשכיר, להציג בפומבי, לשדראו להעביר כל מידע או תוכן המוצג באתר, באופן מלא או חלקי, ללא הסכמתה של החברה מראש ובכתב.

4.3 אין לעשות שימוש באתר ובמידע המוצג בו למעט למטרה לשמה נוצר האתר.

4.4 כל גורם המעלה תוכן מכל סוג שהוא לאתר (לרבות קישורים לתכנים של צדדים  שלישיים) מצהיר בזאת ומתחייב כי בידיו כל הזכויות ו/או ההרשאות הנדרשות להעלאת התוכן, וכי אין בתוכן זה כדי להפר או לפגוע בכל דרך אחרת בזכות של צד שלישי כלשהו, לרבות זכויות יוצרים, סימני מסחר, מדגמים או כל זכות קניין רוחני אחרת.

4.5 החברה תהיה רשאית לעשות שימוש בתכנים המועלים על ידי המפרסמים, גולשים או כל גורם אחר, לאתר, לרבות בדרך של עיבודם או בדרך של שימוש חלקי בהם, לשם תפעול האתר, עדכון התכנים בו, קידומו ופרסומו, בכל מדיה אפשרית, וכל מפרסם, גולש או גורם כאמור, מוותר על כל טענה נגד החברה לעניין השימוש בתכנים, לרבות לעניין זכויות יוצרים, זכות מוסרית, מוניטין או סימני מסחר.

4.6 מבלי לגרוע מיתר הוראות תקנון זה באשר להגבלת אחריות החברה, כל גורם המעלה תוכן לאתר פוטר בזאת את החברה מכל אחריות, ומוותר על כל טענה כלפי החברה, בשל הפרת זכויות בתוכן האמור על ידי צד שלישי כלשהו.

4.7 כל משתמש (בין אם העלה תוכן לאתר ובין אם לאו) וכן כל גורם אחר, אשר סבור כי זכויותיו הופרו בשל תכנים שהועלו לאתר או בכל דרך אחרת, יכול לפנות לחברה בעניין זה באמצעות: טלפון: 055-6629686, דוא"ל: info@tozeretbait.co.il, או פקס: 09-7669524. פניה כאמור תפרט בתצהיר חתום כדין את טענותיו של מוסר ההודעה, לרבות פרטי התכנים הפוגעניים שפורסמו באתר, הפניה לכתובת האתר המדויקת בה הם מפורסמים וכן פירוט העוולה המשפטית שתכנים אלו מהווים.

  1. 5.       כתיבת חוות דעת והמלצות באתר

5.1 האתר מאפשר למשתמשים בו לכתוב חוות דעת והמלצות (להלן: "המלצה") על בתי העסק המפורסמים בו. ההמלצה תפורסם בעמוד של בית העסק באתר ותהיה גלויה לעיני כל הגולשים בו.

5.2 בעת כתיבת המלצה יידרש כותב ההמלצה למסור מספר פרטים אישיים אודותיו, לרבות שמו וכתובת המייל שלו. חלק מפרטיים אישיים אלו יפורסמו לצד ההמלצה ויהיו גלויים לעיני כל הגולשים באתר.

5.3 בעת שליחת ההמלצה לפרסום, מסכים בכך מפרסם ההמלצה לכבד ולמלא אחר הוראותיו של תקנון זה וכן כי פרטיו האישיים, כפי שנמסרו על ידו בעת שליחת ההמלצה לפרסום, יפורסמו באתר כאמור בסעיף 5.2 לעיל.

5.4 על מפרסם ההמלצה להימנע מכתיבת המלצות אשר תוכנן מהווה עבירה על חוקי ישראל באשר הם.

5.5כתיבת ההמלצה נועדה לאפשר למשתמשי האתר לחוות דעתם בנוגע לבתי העסק המפורסמים באתר והשירותים ו/או המוצרים אותם הם מציעים למכירה באתר,ולמטרה זו בלבד. החברה ו/או מפעילי האתר רשאים שלא לאשר ו/או למחוק באופן מיידי המלצה אשר תשמש לכל מטרה אחרת.

5.6פרסום ההמלצה כפוף לאישורה על ידי החברה ו/או מפעילי האתר. לחברה ו/או מפעילי האתר שמורה הזכות שלא להסכים לפרסם מודעה באתר; לערוך ו/או לשנות תוכן המלצה שפורסמה; לבטל ולמחוק המלצה שפורסמה, והכל בהתאם לשיקול דעתם הבלעדי של החברה ו/או מפעילי האתר.

5.7משתמש העושה שימוש באפשרות כתיבת ההמלצות באתר עושה זאת על אחריותו האישית והבלעדית לכל נזק ו/או טענות ו/או תלונות שיועלו כנגד ההמלצה ו/או כל תוצאה אחרת אשר עשויה להיגרם בשל כך.

5.8המפרסמים באתר וכן משתמש באתר המפרסם בו המלצה, מוותרים בזאת על כל טענה כנגד החברה בגין שינוי ו/או טעות ו/או השמטה שתחול בהמלצה שתפורסם, בין אם מקורם של אלו בפעולת עריכה שביצעו החברה ו/או מפעילי האתר ובין אם מקורם בתקלות טכניות באשר הן.

5.9 בעל עסק המפורסם באתר מאשר עם הצטרפותו לאתר כי הוא מודע לכך שבאתר קיימת אפשרות כתיבת ההמלצות כאמור בסעיף 5.1, וכי ייתכן והפרטים אשר יפורסמו במסגרת ההמלצות יהיו לא מדויקים ו/או מטעים ו/או לא נכונים, וכי בכל מקרה לא תהיה לו כל טענה כנגד החברה ו/או מפעילי האתר בגין כל נזק ו/או הפסד אשר ייגרמו לו בשל כך.

  1. 6.       סכסוכים משפטיים

6.1 כל העובר על הוראות תקנון זה ו/או  העושה שימוש בלתי ראוי ו/או בלתי חוקי באתר מתחייב בזאת לשפות ולפצות את החברה בגין כל נזק שייגרם לחברה בשל כך.

6.2 תקנון זה כפוף לדיני מדינת ישראל ובכל מקרה של סכסוך משפטי הנובע מתקנון זה ו/או מהשימוש באתר תהא סמכות השיפוט הבלעדית נתונה לבתי המשפט המוסמכים שבתל אביב.

 

 

 

הנהלת החברה והאתר

 

נרשמתם ואהבתם?

ספרו לחבריכם. נרשמתם והתחרטתם? תוכלו להתנתק מהאתר מתי שתרצו וללא כל חיוב.
מכירות מוצלחות... והעיקר, תמשיכו להנות ממה שאתם כל כך אוהבים לעשות....
להתראות, צוות תוצרת בית

תפריט

הרשמה התחברות